Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez „Pucek Ventures Sp. z o.o.” tj. administratora strony pucek.com.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1.1. Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Pucek Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801), ul. Chmielna 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896054, NIP: 5272955980, REGON: 388760902, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotychVentures. (dalej jako „Pucek VenturesVentures”)
  1.2. Kontakt z Pucek Ventures jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo pisząc na adres contact@pucek.com.
 2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego adresu zamieszkania lub pobytu, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, imienia i nazwiska, numeru NIP, wizerunku.
  2.3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  2.3.1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2.3.2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.pucek.com – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.3.3. świadczenia usługi Newsletter oraz usług powiązanych z wykupioną przez Ciebie subskrypcją, jak również realizacja płatności – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.3.4. podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Pucek Ventures – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Pucek Ventures polegający na informowaniu o usługach swoich oraz swoich partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2.3.5. podejmowania kontaktu w przypadku skorzystania z odpowiedniego formularza – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Pucek Ventures polegający na możliwość skontaktowania się z osobą proszącą o taki kontakt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  2.4.1. odpowiedni dla wykazania przez Pucek Ventures prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2.4.2. wynikający z przepisów prawa, tj. w przypadku dokumentów księgowych przez okres 5 lat od końca roku, w którym dany dokument został wystawiony;
  2.4.3. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
  2.5. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
  2.6. Pucek Ventures w niektórych sytuacjach może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku Pucek Ventures podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będzie przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.
 3. ODBIORCY DANYCH
  3.1. Pucek Ventures może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca serwerów i bazy danych, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, dostawcy narzędzi służących do komunikacji, dostawcy narzędzi do wysyłki newslettera.
  3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Pucek Ventures mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3.3. Każdy podmiot, któremu Pucek Ventures powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Pucek Ventures.
  3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.
  3.5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).
 4. PROFILOWANIE
  4.1. W niektórych przypadkach Pucek Ventures może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Ci oferty swoich produktów oraz usług dostosowanych do Twoich potrzeb.
  4.2. Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących danej osoby. Pucek Ventures dokonuje jej w celu analizy Twoich potrzeb w kontekście oferty Pucek Ventures oraz przedstawienia Ci materiałów dostosowanych do Twoich preferencji.
  4.3. Nie poniesiesz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, zaś Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 2.3.4. powyżej.
  4.4. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jesteś uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, do jej wycofania.
 5. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  5.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Pucek Ventures, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Pucek Ventures, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Pucek Ventures na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Pucek Ventures dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Pucek Ventures zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Pucek Ventures do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. INNE DANE
  6.1. Pucek Ventures może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej pucek.com i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, informacje o Twoim urządzeniu, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację żadnej osoby.
 7. BEZPIECZEŃSTWO
  7.1. Pucek Ventures stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Pucek Ventures z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  7.2. Pucek Ventures wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  7.3. Jednocześnie Pucek Ventures wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Pucek Ventures rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 8. COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA
  8.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej Pucek Ventures korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej pucek.com– są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  8.2. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
  8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  8.4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Pucek Ventures nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Pucek Ventures) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  8.6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  8.7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.
  8.8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  8.9. Pucek Ventures wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej pucek.com i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających stronę.
  8.10 Pucek Ventures wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

Google Adwords

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

LinkedIn Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu w serwisie Linedine

Facebook Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

8.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 06.06.2021.