REGULAMIN SERWISU PUCEK.COM

DEFINICJE

Cena koszt zakupu danej Usługi lub produktu wraz ze wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi w tym kosztami dostawy oraz podatkami przedstawiany Użytkownikowi w ramach Serwisu przed złożeniem Zamówienia
Newsletter opisana w serwisie usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Pucek Ventures przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące strategii, trendów, analiz świata technologii, jak również analizy spółek oraz innego rodzaju raporty oraz świadczy inne zbliżone usługi
Płatność zapłata przez Użytkownika Ceny poprzez skorzystanie z systemów udostępnianych w ramach Serwisu lub dostarczanych przez podmioty trzecie
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod linkiem https://pucek.com/regulamin
Regulamin niniejszy regulamin serwisu realizujący obowiązek informacyjny względem Użytkownika będącego konsumentem w sposób wynikający z Ustawy
Pucek Ventures /Usługodawca Pucek Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801), ul. Chmielna 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896054, NIP: 5272955980, REGON: 388760902, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotych
Serwis strona internetowa znajdują się pod adresem URL pucek.com, której administratorem jest Pucek Ventures
Umowa umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem oraz Pucek Ventures dotycząca Usług
Usługi wszelkie usługi świadczone przez Pucek Ventures na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem Newslettera
Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Użytkownik podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie
Zamówienie oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania Płatności skutkuje zawarciem Umowy
 1. WSTĘP
  1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – sklepu internetowego umożliwiającego dokonanie zakupu Usług, Newslettera oraz innych produktów oferowanych przez Pucek Ventures.
  2. Regulamin jest udostępniany w serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
  4. Polityka Prywatności, dostępna tutaj https://pucek.com/polityka-ochrony-prywatnosci/ stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari.
  2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
  3. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
  4. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Pucek Ventures. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne elementów Serwisu z pominięciem Pucek Ventures.
 1. UŻYTKOWNICY
  1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.
  3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Pucek Ventures przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.
 1. NEWSLETTER
  1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Pucek Ventures na rzecz Użytkowników, którzy dokonają subskrypcji Newslettera za pomocą funkcjonalności Serwisu oraz dokonają Płatności.
  2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
  3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
   1. zamawia Newsletter poprzez interaktywny formularz dostępny w ramach Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz imienia,
   2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
   3. dokonuje Płatności za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu lub poprzez funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie.
  4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Pucek Ventures a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez automatycznie poprzez dezaktywację subksrypcji.
  6. Użytkownik w okresie 30 dni od dnia Zamówienia Newslettera jest uprawniony do odstąpienia dotyczącej go Umowy. Użytkownik może zrealizować to uprawnienie poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres contact@pucek.com .
  7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.6. Pucek Ventures zwróci Użytkownikowi Cenę na zasadach analogicznych co w ust. 8.9. Regulaminu.
 1. ZAMÓWIENIE
  1. Użytkownik może dokonać zakupu Usług lub innych produktów Produkty poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności dostępnych w Serwisie, tj. wybranie Usługi lub produktu, podania danych koniecznych do zrealizowania Umowy przez Pucek Ventures, a następnie wyboru odpowiedniego przycisku.
  2. Po wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Dołącz” lub “Place your order” lub ApplePay.
  3. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownikowi zostaje wyświetlona łączna Cena.
  4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
  5. Zamówienia są realizowane na obszarze EOG.
 1. UMOWA
  1. Z chwilą dokonania Płatności przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
  2. Pucek Ventures niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi fakt zawarcia Umowy poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail.
  3. Pucek Ventures w wiadomości e-mail przesyła do Użytkownika wszelkie wymagane prawem informacje związane z zawartą Umową.
  4. Pucek Ventures jest uprawnione do odmowy realizacji Umowy w następujących przypadkach:
   1. dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;
   2. w trakcie składania Zamówienia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.
 1. DOSTAWA
  1. W przypadku, gdy Usługi stanowią usługi świadczone za pośrednictwem sieci Internet (m. in. Newsletter, podcasty), dostawa następuje w momencie opracowania zamówionej Usługi, nie później jednak niż 14 dni.
  2. W przypadku dostawy produktów lub Usług innych niż wskazane w ust. 7.1. powyżej, jest ona realizowana w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Pucek Ventures zastrzega, że dostawa może być zrealizowana z opóźnieniem w przypadku siły wyższej lub nieprawidłowości z działaniem systemów dostawców usług pozwalających na realizację Zamówienia.
  3. W przypadku realizacji Płatności za pośrednictwem funkcjonalności oferowanych przez operatora płatności za moment złożenia Zamówienia rozumie się uzyskanie pozytywnej autoryzacji Płatności.
 1. PŁATNOŚCI
  1. Płatność za Usługi jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez operatora płatności. Innymi słowy podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest podmiot trzeci każdorazowo wskazany w Serwisie.
  2. W przypadku realizacji Płatności kartą, Płatność jest możliwa poprzez skorzystanie z karty płatniczej: i) Visa; ii) Visa Electron; iii) MasterCard; iv) MasterCard Electronic; v) Maestro vi) ApplePay.
  3. W przypadku wyboru niektórych form płatności dotyczących Usług takich jak Newsletter, istnieje możliwość obciążania karty płatniczej Użytkownika automatycznie za kolejne miesiące subskrypcji (płatności rekurencyjne). Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
  4. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na płatności rekurencyjne poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
  6. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów, o których mowa w ust. 8.1. powyżej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania Płatności po przywróceniu ich dostępności.
  7. Użytkownik w celu dokonania Płatności wybiera formę Płatności dostępną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie oraz postępuje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Pucek Ventures nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów Operatora Płatności i innych podmiotów trzecich.
  8. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
  9. W przypadku konieczności zwrotu środków na rzecz Użytkownika, następować on będzie w formie tożsamej w jakiej Użytkownik dokonał Płatności, tj. na kartę, za pośrednictwem której Użytkownik dokonał Płatności lub na jego konto bankowe.
 1. ODSTĄPIENIE
  1. W związku z charakterem części Usług, przed rozpoczęciem ich świadczenia, Użytkownik będący konsumentem może zostać poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika i zrealizowaniu Usługi polegającej na doręczeniu treści cyfrowej, Użytkownik będący konsumentem traci swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
  3. W pozostałym zakresie, w szczególności zakupu przez Użytkownika będącego konsumentem produktu będącego rzeczą ruchomą, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu danego produktu.
  4. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Pucek Ventures odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, skierowanego na adres Pucek Ventures, Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres contact@pucek.com.
 1. REKLAMACJE. RĘKOJMIA.
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Usług lub innych produktów, w szczególności, gdy produkty posiadają wady fizyczne obniżające ich jakość.
  2. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres Pucek Ventures, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres contact@pucek.com.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Pucek Ventures w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.
  4. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.
  5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Pucek Ventures jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku istnienia wady fizycznej lub prawnej jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Pucek Ventures niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni dany produkt na wolny od wad lub wadę usunie.
  6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.
 1. KONTAKT
  1. W celu szybkiego skontaktowania się z Pucek Ventures Użytkownik może skierować wiadomość e-mail na adres contact@pucek.com.
 1. ZMIANA REGULAMINU
  1. Pucek Ventures może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pucek Ventures lub formy działalności Pucek Ventures) lub technicznych. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez Pucek Ventures, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
  3. Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
  3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.
  5. Spory powstałe pomiędzy Pucek Ventures a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pucek Ventures.

Data wejścia w życie Regulaminu: 06.06.2021.